Start
Services
Projecten
Contact
Webshop

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT INFO

        Algemene Voorwaarden CNC-parts.nl

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor al onze leveringen en transacties.
  Een aanbieding of prijs opgave bindt CNC-Parts.nl niet.
  Door het geven van opdrachten aan CNC-Parts.nl worden onze cliŽnten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 • Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliŽnten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd,
  zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet,
  ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: CNC-Parts.nl.
  Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met CNC-Parts.nl en een order plaatst bij CNC-Parts.nl.

      Offertes en aanbiedingen

 •   Alle offertes en aanbiedingen van CNC-Parts.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 •   CNC-parts.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.CNC-Parts is slechts aan haar aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiŽle wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 •   In offertes c.q. orderbevestigingen van CNC-Parts genoemde levertijden en andere voor door CNC-Parts.nl
    te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief ,overschrijding ervan geeft de potentiŽle wederpartij geen aanspraak op
    schadevergoeding of ontbinding.

 •   Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor CNC-Parts.nl tot levering van een gedeelte van de in de
    aanbieding c.q.  bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor
    nabestellingen.

 

            Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 • Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij CNC-Parts.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CNC-Parts.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om als nog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • CNC-Parts.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Indien CNC-Parts.nl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan CNC-parts.nl ter beschikking heeft gesteld.

 

           Reclames

 • De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan CNC-Parts.nl te melden.
  Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan
  CNC-Parts.nl
  Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
  Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CNC-Parts.nl worden geretourneerd

 

            Garantie

 • Op snelle en tunings onderdelen zit geen garantie.

 • De meeste artikelen die hier aangeboden worden zijn voor sprint of race gebruik bedoelt.

 • Sprint en race gebruik houd dus ook in dat garanties beperkt of niet van toepassing zijn.

 • Uiteraard doen wij onze uiterste best om u de beste producten aan te bieden.

 • Ter zake van de door CNC-Parts.nl geleverde zaken zijn garantiebepalingen van CNC-Parts.nl uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

 

        BETALINGSVOORWAARDEN / Eigendomsvoorbehoud
 • Nieuwe klanten betalen vooruit per bank of via internet bankieren.
 • Onderdelen worden pas verstuurd als de betaling ontvangen is.
 • BELANGRIJK: Niet direct betalen ! wacht a.u.b. even tot u een reactie krijgt .
 • Stuurt u zelf even een e-mail als u haast heeft.
 • Deze website dient alleen ter ondersteuning, Om aan u te tonen wat CNC-parts.nl maakt en leveren kan.
   
 • Aan onze vaste klanten worden artikelen tot 150 euro verstuurd.
 • De rekening ontvangt u via een e-mail.
 • Bij hogere bedragen word in overleg ,vooraf betaald of via internet bankieren.
   
 • Verstuurde goederen / onderdelen blijven tot het moment van volledige betaling eigendom van CNC-Parts.nl.
 • Door de levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de wederpartij.
 • De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CNC-Parts.nl dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin CNC-Parts.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht CNC-Parts.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Ook in geval van franco-levering is cliŽnt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

         Aansprakelijkheid

 •  Ter zake van de door CNC-Parts.nl verkochte en geleverde zaken van derden draagt CNC-Parts.nl geen aansprakelijkheid,
   tenzij bewezen wordt dat de schade is  veroorzaakt door opzet of grove schuld van CNC-Parts.nl.
 •  De aansprakelijkheid van CNC-Parts.nl is beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.
   
  De Wederpartij vrijwaart CNC-parts.nl voor eventuele  aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CNC-Parts.nl toerekenbaar is.

         Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen CNC-Parts.nl en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

        Prijzen en afbeeldingen.
 • Prijs en type fouten voorbehouden.
  Prijzen zijn inclusief 19% BTW.
  Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product.
   
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Euro, inclusief BTW, exclusief transportkosten.

   

        Let op:
 • Snelle onderdelen dienen alleen uitsluitend voor circuit gebruik, CNC-parts.nl is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en of montage.
  Twijfel je of een artikel gehomologeerd is (dus gebruikt mag worden op de openbare weg) neem dan voor de zekerheid even contact op met CNC-Parts.nl. Op snelle en tunings onderdelen zit geen garantie.
  De meeste artikelen die hier aangeboden worden zijn voor sprint of race gebruik bedoelt.
  Sprint en race gebruik houd dus ook in dat garanties beperkt of niet van toepassing zijn.
  Uiteraard doen wij onze uiterste best om u de beste producten aan te bieden.

          Terugsturen:

 • Retour gestuurde onderdelen dienen ons franco te bereiken.
  Transportkosten zijn voor eigen rekening!
   

          Verzend Kosten:

 • Hieronder staat een overzicht van de Verzendkosten zoals wij die in Nederland hanteren.
  Kleine pakjes die door de brievenbus passen : 1,76 euro. (Max 250 Gram)
 • Tarieven per 1 januari 2009

Soort pakket

Gewicht

BTW-vrij

Basis Pakket

 0 - 10 kg
 

  Ä 6,75 

 

Incl. Btw

Zeker Pakket

 0 - 10 kg
 

Ä 8,61

 

10 - 30 kg
 

Ä 12,95

 • De pakjes worden bezorgd door TNT post.
  Wij hebben geen vaste termijn voor het afsturen van pakketten.
  Meestal ontvangt u na enige dagen het pakket thuis.

 

    Disclaimer

 • U kunt geen rechten ontlenen aan de op de website geboden informatie.

 • Er wordt veel moeite gedaan om de website foutloos en up to date te houden.

 • Het kan voorkomen dat artikelen niet meer leverbaar zijn.

 • Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met CNC-parts.nl.

 • Het is mogelijk dat de artikelen en prijzen afwijken.

 

 

Start Services Projecten Contact Webshop

© kreidler cnc-parts.nl

Laatst bijgewerkt: 04 oktober 2010.